Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Xi măng dùng trong xây dựng thiết kế nhà hàng Nhật

Lí thuyết rắn chác của xi măng pooclãng được phát triển trên cơ sở những công trình của Lơ Satalie, Mikhaơlix, Baykov, Rebinder và nhiều nhà bác học khác.
Xi măng sau khi nhào trộn với nước trải qua 3 giai đoạn
rán chắc. Đầu tiên trong khoảng 1 -ỉ- 3 giờ sau khi nhào trộn nó dẻo và dễ tạo hình, sau đó bát đầu ninh kết. Hỗn hợp đặc sệt dần lại và mất dấn tính dẻo nhưng cường độ không lớn Giai đoạn này kết thúc trong 5 -ỉ- 10 giờ sau khi nhào trộn. Sau đó hỗn hợp chuyển từ trạng thái đặc sệt sang trạng thái rắn chác, có nghĩa là kết thúc ninh kết và bắt đầu rắn chác,Giai đoạn rắn chắc đặc trưng bằng sự tăng nhanh cường độ.
Phàn ứng thủy hóa
Khi nhào trộn xi măng xây dựng thiết kế nhà hàng Nhật với nước ở giai đoạn đẩu xảy ra
quá trình tác dụng nhanh của alit với nước tạo ra hyđrosilicatcanxi và hyđroxit canxi.
2(3CaO.SiO,) + 6H20 = 3Ca0.2Si02.3H,0 + 3Ca(OH)2
Vì đã có hyđroxit canxi tách ra từ alit nên belit thủy hóa chậm hơn alit và tách ra ít Ca(OH)2 hơn :
2(2CaO.SiO,) + 4H20 = 3Ca0.2Si02.3H20 + Ca(OH)2
Hyđrosilicat canxi hình thành khi thủy hóa hoàn toàn đơn khoáng silicat tricanxi ở trạng thái cân bằng với dung dịch bão hòa hyđroxit canxi. Tỉ lệ Ca0/Si02 trong các hyđrosilicat tronj; hó xi măng có thể thay đổi phụ thuộc vào thành phần vật liệu, điều kiện rắn chắc và các yếu tố khác. Pha chứa alumô chủ yếu trong xi măng là aluminat tricanxi 3Ca0.Al203, pha hoạt động nhất. Ngay sau khi trộn với nước trên bề mặt các hạt xi măng đã có lớp sản phẩm xốp, không bền, cđ tinh thể dạng tấm mỏng lục giác của 4Ca0.Al203. 9H20 và 2Ca0.Al203.8Ho0, Cấu trúc dạng tơi xốp này làm giảm độ bển nước của xi măng, Dạng ổn định, sản phẩm phản ứng nhanh với nước của nó là hyđroaluminat 6 nước có tinh thể hình lập phương được tạo :
3Ca0.Al203 + 6H20 = 3Ca0.Al203.6H20
Dể làm chậm quá trình ninh kết khi nghiển clanke cần cho một lượng đá thạch cao (3 – 5% so với khối lượng xi măng). Sunphat canxi, đóng vai trò là chất hoạt, động hóa học xi măng, tác dụng với aluminat tricanxi ngay từ đầu để thành sunphoaluminat canxi ngậm nước (khoáng etringit) :